Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานงาน "ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช 2560" ณ ชั้น 1 อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) โดยมี นายภูสิต สมจิตต

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานงาน "ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช 2560" ณ ชั้น 1 อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

Facebook comment