Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา

วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บรรยายพิเศษ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและทิศทางการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมกว่า 80 ท่าน

Facebook comment