Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันประกอบพิธี รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ปี 2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันประกอบพิธี รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ปี 2558 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook comment