Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Facebook comment