Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรม:ลานวัฒนธรรมกันทรวิชัย โกสุมพิสัย จัดขึ้นที่อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถา

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรม:ลานวัฒนธรรมกันทรวิชัย โกสุมพิสัย จัดขึ้นที่อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Facebook comment