Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนและชุมชน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารงานผู้ผลิตเสื่อกก ชุมชนแ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนและชุมชน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารงานผู้ผลิตเสื่อกก ชุมชนแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผศ.กัลยา กุลสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านโฆษณารวมถึงการบริหารการจัดการทุกด้าน ของผู้ผลิตเสื่อกกและผู้ประกอบอาชีพของชาวบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

Facebook comment