Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment