Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานและการเขียนข้อกำหนดภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน

รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานและการเขียนข้อกำหนดภาระงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment