Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ

ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment