Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ ทำความดีถวายในหลวง ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ ทำความดีถวายในหลวง ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment