Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาสื่อและเว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังคงอาศัยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก ในขณะที่ภาคประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร และผลิตสินค้าชุมชน ถือได้ว่าเป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบาย ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นตัวการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และช่วยขับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สามารถเข้าซื้อสินค้าของชุมชนได้ที่ เว็บไซต์ http://otop.lessbit.com/

Facebook comment