Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมสัมมนาผู้บริหารอาจารย์แนะแนว โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษา โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

Facebook comment