Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560

รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 10/2560 และเป็นประธานการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment