Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ราชภัฏฯร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับมือ เร่งเปิดทางระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล กับนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  และบุคลากรจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม  เนื่องจากผักตบชะวาในห้วยคะคาง ที่จะไหลผ่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม กรมชลประทาน ทหารช่าง ช.พัน 6 ปภ.มหาสารคาม เร่งกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำ เพื่อรองรับการระบายน้ำจากแก่งเลิงจาน ผ่านเทศบาลเมืองมหาสารคาม และใช้รถขุดดินเปิดทางไหลของน้ำในห้วยคะคาง ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นการเตรียมพร้อมทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองฯ ให้ผ่านห้วยคะคางไหลลงสู่ห้วยกุดแดง ต.เกิ้ง อ.เมือง ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านและเส้นทางหลายแห่งที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน 
เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำในแก่งเลิงจานเกินระดับความจุ จึงถูกระบายออกจากทางน้ำล้น หรือ สปิลเวย์ (spillway) ไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ โดยข้อสรุปเบื้องต้น จะเริ่มรับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานภายในวันนี้ โดยดำเนินการควบคู่กับการเปิดทางระบายน้ำในจุดที่ยังมีปัญหา ทั้งการเคลื่อนย้ายผักตบชวาที่ขวางทางระบายน้ำ และขุดลอกดินอย่างต่อเนื่องในบริเวณที่ตื้นเขิน โดยกำหนดการระบายน้ำลงสู่ห้วยคะคาง สูงจากระดับน้ำปัจจุบันประมาณ 50 ซม. จากระดับปัจจุบันอยู่ที่ 30 ซม. ซึ่งเทศบาลฯ จะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในห้วยคะคางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบพื้นที่ในเขตเทศบาล ที่ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก

Facebook comment