Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพื้นที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีคุณจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ให้การบรรยาย และลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนม้ง บ้านเข็กน้อย ชมการปลูกข้าวขั้นบันได และม้งเซนเตอร์รับฟังการบรรยายเรื่องชาติพันธุ์ม้งในไทย จากท่านนายก อบต.เข็กน้อย ชมฟาร์มผักไร้ดิน พระตำหนักเขาค้อ และทุ่งกังหันลม พร้อมกิจกรรมถอดบทเรียนและนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในช่วงอาหารค่ำ

Facebook comment