Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุม คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) โดยมี รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล


Facebook comment