Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นิทรรศการ “หมอลำผีฟ้า รักษาวัฒนธรรม” 13-15 พ.ย. 60

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการนิทรรศการ “หมอลำผีฟ้า รักษาวัฒนธรรม” ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
เมื่อวันที่ (13/11/2560) เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา ได้จัดโครงการนิทรรศการ “หมอลำผีฟ้า รักษาวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ สอนโดย ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง และสาขานิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนพร้อมทั้งได้เห็นความสำคัญ ของการทำงานเป็นทีม สร้างความสมัครสมานสามัคคีและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และเป็นประโยชน์ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของวัฒนธรรมในอดีต รวมถึงเป็นการแสดงผลประวัติความเป็นมาความสำคัญของการลำผีฟ้าเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดวัฒนธรรมต่อไป “หมอลำผีฟ้า รักษาวัฒนธรรม” เป็นวัฒนธรรมที่มีอยู่และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว ใช้ในชีวิตประจำวัน ทรงคุณค่าอันที่จะรักษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อๆกันไป คลอดจนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และ ความดี ความงาม ความเจริญในชีวิตมนุษย์ ซึ่งปรากฏเป็นรูปต่างๆ เช่น ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมงานด้านการทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าชมการจัดนิทรรศการ“หมอลำผีฟ้า รักษาวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ข่าว : ทิราวรรณ อันทะนิล


Facebook comment