Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560

พ.อ.(พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment