Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการนำเสนอผลงานวิจัย โมเดล เทค แพ็ส ชั่น (TEC Passion) เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการบริการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ความเป็นเลิศทางการบริการของธุรกิจโรงแรม
ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของธุรกิจการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยใช้โมเดล เทค แพ็ส ชั่น (TEC Passion) มาประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมการบริการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ความเป็นเลิศทางการบริการของธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ กุลริศา คำสิงห์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีนักวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดมหาสารคาม ผู้จัดการโรงแรม พนักงาน และลูกค้า เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง อาจารย์ กุลริศา คำสิงห์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงแรม ได้แสวงหากลยุทธ์ มาเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความได้เปรียบในสภาวการณ์แข่งขันกันสูง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และนวัฒกรรม โมเดล เทค แพ็ส ชั่น (TEC Passion) เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือธุรกิจโรงแรมให้เกิดความเป็นเลิศการให้บริการและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย T (Technological Option) คือ เทคโนโลยีในการให้บริการ หมายถึงการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น E (Employees)คือ พนักงานผู้ให้บริการ หมายถึง พนักงานบริการลูกค้าให้เกิดความสะดวก ความเพลิดเพลิน มีความพร้อมและเจตคติในการให้บริการ นำมาซึ่งความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ C (Career Development)คือ การพัฒนาสายอาชีพ หมายถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานได้มากขึ้น P (Performance Management ) การบริหารผลการปฏิบัติงาน คือการพัฒนาและใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงานเชิงพฤติกรรมการทำงานที่ดี เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความขยันและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ A (Assurance)คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสถานที่ หมายถึง การออกแบบตกแต่หอพักที่ทันสมัยสวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า S (Support Office)คือ ฝ่ายสนับสนุน ในการพัฒนาทักษะในการทำงาน S (Service Delivery Process )คือกระบวนการให้บริการ หมายถึงการสร้างสรรค์กระบวนการในการให้บริการที่ดี ยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาแก่ลูกค้า I (Individual Development)คือ การพัฒนารายบุคคล เป็นการพัฒนาพนักงานรายบุคคลโดยสนับสนุนทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้เกิดความชำนาญ O (Organization Development )คือ พัฒนาองค์กร โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการบริการ เพื่อการเป็นผู้นำทางการตลาด สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ N (New Client Interface) คือ การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Facebook comment