Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะสงฆ์มหาสารคาม มอบรถพยาบาลกู้ชีพ แก่ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับมอบรถพยาบาลกู้ชีพ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ จากพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายมหานิกาย) พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ฝ่ายธรรมยุต) พร้อมคณะสงฆ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment