Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่แปลงนาเกษตรกร บ.หนองโพด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียน สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนการสอน และเพื่อบริการแก่ชุมชน โดยมีคณาจารย์และบุคลาใน ม.ราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 40 คน และนักศึกษา จำนวน 460 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงรำเกี่ยวข้าว จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิธีกรรมนาตาแฮก โดยปราชญ์ชาวบ้าน การสาธิตการเกี่ยวข้าว และเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในสมัยก่อนด้วย


Facebook comment