Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถ ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น กลุ่มประเภทเรียนดี , กลุ่มเด็กดีมีที่เรียน, กลุ่มโควต้าโรงเรียนสาธิต, กลุ่มความสามารถพิเศษ ทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทกิจกรรมที่สมัครไว้พร้อมอุปกรณ์ ของประเภทกิจกรรม

โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmu.ac.th

ภาพถ่ายโดย: จักริน แดนสมปัดสา คณะครุศาสตร์


Facebook comment