Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานวางแผนและงบประมาณคณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประชุมการดำเนินงานครั้งที่ 7/2560 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้
1) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
3) นโยบายการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
4) การจัดทำคำของบลงทุน เงินแผ่นดิน ปี 2562
5) การอนุมัติโครงการทุกฝ่ายงาน/สาขาวิชา ปี 2561
6) การสำรวจข้อมูลเพื่อรายงานประจำปีงบประมาณ 2560
7) กำหนดการประชุมครั้งต่อไปเดือนมีนาคม 2561

Facebook comment