Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 กรณีนักศึกษาครูปี 1-5

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและระเบียบการกรอกระบบออนไลน์ของ สกอ.สำหรับให้นักศึกษาครูที่สนใจสมัครสอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5
 
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572) ซึ่งแต่เดิมคือชื่อโครงการคุรุทายาท แต่เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครู เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตครูจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)
 
โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ก่อนเข้าศึกษาในโครงการ และหลังจากสำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผ่านการสอบคัดเลือกใน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


Facebook comment