Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2560

รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment