Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิเศษ สบทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการประชุมสภาคนพิการครั้งที่ 4 “ ก้าวไปด้วยกัน ” ที่บริเวณพื้นที่แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สาขาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิเศษ สบทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการประชุมสภาคนพิการครั้งที่ 4 “ ก้าวไปด้วยกัน ” ที่บริเวณพื้นที่แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมกับ สาขาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิเศษในจังหวัดมหาสารคามในการช่วยเหลือและให้บริการคนพิการ อีกทั้งเป็นการหารายได้สบทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการประชุมสภาคนพิการครั้งที่ 4 “ ก้าวไปด้วยกัน ”โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมกับปล่อยตัวนักกีฬาจากจุดเริ่มต้น ทั้ง 2 ประเภท คือ วิ่ง ระยะทาง 9 กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง ระยะทาง 4.20 กิโลเมตร อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในนามคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวว่า โครงการเดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อคนพิเศษ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในจังหวัดมหาสารคามให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พร้อมยังเป็นการสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุนอุดหนุน การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน จะนำไปร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนโครงการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 4 "ก้าวไปด้วยกัน" ที่ เฮือนกาฬสินธุ์ สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment