Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประมวลภาพ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักยานยนต์ ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ภาพโดย ชมรมนิเทศศาสตร์

Facebook comment