Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4B ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 26) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment