Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการ ICSSS2017 - RMUGRC2018

ด้วยความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (ICSSS 2017) ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งภาคประชาชน จัดแสดงผลงานนิทรรศการด้านนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

►ชื่อผลงาน 20 แห่ง ที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1. ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
2. ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
3. อาจารย์วิรุณ โมนะตะกูล
4. อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา
5. อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทร์
6. อาจารย์ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
7. รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา
8. ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
9. ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย
10. อาจารย์ศนันธร พิชัย
11. อาจารย์ศราวุฒิ ดาแก้ว
12. อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเฉิดฉาย
13. อาจารย์มัติ ศรีหล้า
14. อาจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ
15. อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
16. ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต
17. อาจารย์วันทนีย์ พลวิเศษ
18. ถุงผ้ามะลิวัลย์
19. เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร่แสนดี
20. เสือกกมรดกบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

Facebook comment