Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด 2561 จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาไปร่วมรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Facebook comment