Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วิพิธทัศนา ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโครงการวิพิธทัศนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เวลา 18.30 น. 
โดยมีผลงานการสร้างสรรค์การแสดงพื้นเมืองอีสาน ชุด "ฟ้อนฟ้าไขปักตูฝน" และ คอนเสิร์ตลูกทุ่ง หมอลำเรื่องต่อกลอน เรื่อง "เหนือคำสาบาน"

Facebook comment