Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รางวัลชนะเลิศการสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 นายณฐพล กุศลพิทักษ์แดน

ขอแสดงความยินดีกับ นายณฐพล กุศลพิทักษ์แดน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการสัมมนาวิชาการคณิตศาสตร์ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19 มกราคม2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Facebook comment