Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 75 ทุน มูลค่ากว่า 6 แสนบาท

วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 75 ทุน มูลค่ากว่า 6 แสนบาท
ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี กรรมการและเลขามูลนิธิกล่าวรายงาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยครูมหาสารคาม, รศ.ดร.อรุณ โมนะตระกูล กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิ 6 มูลนิธิ 1 นิธิ และ 1 กองทุน คณะกรรมการได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 5 แสนบาท
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาทุนวันไหว้ครู เพื่อเป็นทุนการศึกษาอีก 24 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท, ทุนนายแพทย์เฉลิม สัณหฉวี 1 ทุน จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 75 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท
สำหรับทุนการศึกษาประกอบด้วยมูลนิธิและกองทุนต่างๆ ได้แก่
-มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-มูลนิธิศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม
-มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
-มูลนิธิ ดร.อรุณ ปรีดีดิลก
-มูลนิธิการศึกษา: ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
-มูลนิธิการศึกษา: รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
-นิธิบุญถิ่น – ม.ร.ว.พรรณเรือง อัตถากร
-กองทุนสายหยุด จำปาทอง
-ทุนการศึกษานายแพทย์เฉลิม สัณหฉวี
-เงินทุนวันไหว้ครู ...

Facebook comment