Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

วันที่ 31 มกราคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกบริการวิชาการในโครงการ “#การบูรณาการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางบัญชีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน” นำโดยอาจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง ประธานสาขาวิชาการบัญชี คณาจารย์และนักศึกษาที่จะเป็นผู้มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ให้กับ #สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนดอนเงิน ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการบูรณาการจากวิชาเรียนแล้วนำความรู้มาบริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วยรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี (ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกรียงไกร นามนัย) วิชาวางระบบบัญชี (ที่ปรึกษา ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง) วิชารายงานทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน (ที่ปรึกษา ผศ.อมร โททำ) และวิชาหลักการบัญชีขั้นกลาง 1 (ที่ปรึกษาอาจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.จารุวรรณ เอกสะพัง

Facebook comment