Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมการเป็น Ambassadors โดยสาขาวิชาการจัดการ

        ที่ห้องประชุม conference room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาการจัดการเพื่อเป็น Ambassadors โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายธีรศักดิ์ ไชยประเสริฐ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 กล่าวรายงาน
        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้ที่ได้นับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 90 คน
        ภายในงานจัดให้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าในใจผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการ โดยมีอาจารย์นริศรา คำสิงห์ จากสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์ท่านอื่นๆ ในคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติการ ...

Facebook comment