Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตรวจโรงอาหาร มุ่งสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้ง 2 แห่ง คือ โรงอาหารหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโรงอาหารชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา โดยทำการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์สัมผัสอาหาร และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 

Facebook comment