Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกวดลำกลอน-ลำกลอนซิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประกวดลำกลอนและลำกลอนซิ่ง ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บริเวณเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการจัดประกวดลำกลอนและลำกลอนซิ่ง ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมี อาจารย์ พิราภรณ์ พันธ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของอีสาน โดยกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน เห็นความสำคัญของลำกลอน ลำกลอนซิ่ง ที่เป็นการแสดงอันมีคุณค่าของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป โดยจัดการประกวดขึ้น เพื่อหาความเป็นเลิศทางศิลปินอีสาน

สรุปผลการประกวดลำกลอนและลำกลอนซิ่ง
ลำกลอนระดับมัธยมศึกษา
1.       ชนะเลิศ                    โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2.       รองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
4.       รางวัลชมเชย               โรงเรียนเทศบาลนาเชือก
หมอแคนยอดเยี่ยม                  โรงเรียนสารคามพิทยาคม
หมอลำฝ่ายชาย                     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
หมอลำฝ่ายหญิง                     โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ลำกลอนระดับอุดมศึกษา
1.       ชนะเลิศ                    สะออนศิลป์
2.       รองชนะเลิศอันดับ 1      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ทีม A)
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ทีม B)
4.       รางวัลชมเชย               มรดกอีสาน
หมอแคนยอดเยี่ยม                  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
หมอลำฝ่ายชายยอดเยี่ยม           มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ทีม A)
หมอลำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (ทีม B)
 
ลำกลอนซิ่งระดับมัธยมศึกษา 
1.       ชนะเลิศ                    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
2.       รองชนะเลิศอันดับ 1      วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด (ทีม A)
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2      วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด (ทีม B)
หางเครื่องยอดเยี่ยม                 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
นักดนตรียอดเยี่ยม                  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
หมอลำฝ่ายชายยอดเยี่ยม           โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
หมอลำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม          วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด (ทีม A)
 
ลำกลอนซิ่งระดับอุดมศึกษา 
1.       ชนะเลิศ                    สะออนศิลป์
2.       รองชนะเลิศอันดับ 1      มรดกอีสาน
3.       รองชนะเลิศอันดับ 2      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หางเครื่องยอดเยี่ยม                 มรดกอีสาน
นักดนตรียอดเยี่ยม                  สะออนศิลป์
หมอลำฝ่ายชายยอดเยี่ยม           สะออนศิลป์
หมอลำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม          มรดกอีสาน

Facebook comment