Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนครือข่าย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนครือข่าย ตามโครงการนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้วย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 19 แห่ง ตามโครงการนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้วย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ซี่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) นำทีมโดย อาจารย์ญาณิน สุดสวนสี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับโรงเรียนเครือข่าย 19 แห่ง และที่สังกัดองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, เมยวดี จัดหวัดร้อยเอ็ด, กมลาไสย ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ บ้านแฮด กระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย มีความสามารถ ด้านทักษะการอ่านและการเขียน ด้วยการเน้นให้มีสุขภาวะที่ดี

Facebook comment