Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดอาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏและสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เปิดแพรคลุมป้าย และเจิมอาคาร
ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ใช้ให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ ชั้น 1 เป็นห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องยา ห้องส่งเสริมสุขภาพ ห้องกายภาพบำบัดฟื้นฟู ห้องทันตกรรมและห้องคลังยา  ชั้น 2 ให้บริการคลินิกวัยรุ่น ศูนย์เรียนรู้ด้านเพศศึกษา แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก  ส่วนชั้น 3 เป็นสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  ส่วนชั้น 4 เป็นสำนักงานชมรม To Be Number One  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ห้องให้คำปรึกษา เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น และนอกเวลาราชการ 16.00- 20.00 น. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันโรค สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นหน่วยให้บริการวิชาการ และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการก่อสร้างและวางศิลาฤกษ์อาคารหลังดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ 9,221,000 บาท งบประมาณติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอีกประมาณ 800,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก พระเทพสิทธาจารย์ จำนวน 100,000 บาท พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) จำนวน 100,000 บาท และโรงพยาบาลมหาสารคามสมทบเป็นเงินผ้าป่าสามัคคีอีก 100,000 บาท ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ...

Facebook comment