Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปวรุณ ครั้งที่ 32

(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   รองศาสตราจารย์ สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปวรุณ ครั้งที่ 32 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานภาพวาดของคณะคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จำนวนกว่า 80 ผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ กล่าวว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการบรรจุโครงการ “นิทรรศการ ศิลปวรุณ ครั้งที่ 32” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการสนับสุนนการจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่สำนักฯ
ได้กำหนดไว้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและหลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการศิลปะ
ทั้งนี้การจัดนิทรรศการดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ และงานวิจัยในด้านศิลปะ และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยที่สนับสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป โดยจัดแสดงผลงานที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561

Facebook comment