Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

ที่ห้องประชุม 5A อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 NCTIM 2018 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณจัดงาน
          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของบุคลากร และนักศึกษา ให้มีเวทีในการเผยแพร่บทความวิจัยในระดับชาติ สู่การนำเสนอในวารสารวิชาการ  โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, กลุ่ม B นวัตกรรมการบริหารจัดการและการเมือง, กลุ่ม Cวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
          ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมไอที และวิทยากรจากบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสมองกลผังตัวสู่นวัตกรรม IOT เพื่อสร้างสรรค์ Tech Startup และมีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนกว่า 314 เรื่อง ซึ่งมีทั้งแบบการบรรยายและนำเสนอแบบโปสเตอร์  ...

Facebook comment