Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป Digital learning for General Education โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
          ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย โดยการนำสื่อดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในปัจจุบัน โดยให้บุคลากรสายวิชาการได้นำสื่อดิจิทัลไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถนำเอาสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการออกแบบกิจกรรม และเพื่อช่วยประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนอีกด้วย
          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบัตร พร้อมด้วยทีมงาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีการวิเคราะห์ประเมินเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และนำเอาสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประเมินผู้เรียนและออกแบบการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Facebook comment