Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านหนองยาง อ.โกสุมพิสัย

อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรคณะทำงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานบริการวิชาการตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดยสำนักบริการวิชาการได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านหนองยาง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ไร่แสนดี บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในครั้งนี้

Facebook comment