Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

ผศ.ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานและกล่าวตอนรับในการรายงานตัวและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment