Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

Facebook comment