Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 จัดการประชุมผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพินฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีนายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม อาทิ การจัดงานสงกรานต์ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Facebook comment