Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ถวายมุทิตาสักการะพระครูวิจิตวนสาร สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 2 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีมุทิตาสักการะ พระครูวิจิตวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต / แก้วหานาม) ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 3 รูป ณ วัดกุญชรวนาราม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิชัยพัฒนา
ส่วนช่วงบ่ายได้มีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ที่วัดกุญชรวนารามจัดขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมีการแห่นาครอบหมู่บ้าน พร้อมขบวนฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ โดยกลุ่มแม่บ้านหนองเขื่อนช้าง ซึ่งมีวงกลองยาวชมพูพาน จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมขบวนแห่กลองยาวในครั้งนี้
ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำโรงทานเป็นจำนวนมาก

Facebook comment