Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศรับ Transcript

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศรายชื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561 รับหลักฐานวันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 
https://www.rmu.ac.th/single/2074/post


Facebook comment