Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ที่ลานพระเจ้าศรีโสภณสัตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานประเพณีสืบสานวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่องาน ชาว มรม. สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561

โดยกิจกรรมในปีนี้ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีอันสำคัญ ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำขอพระพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สำหรับวันสงกรานต์ ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทย และถือเป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ประเพณีสงกรานต์ยังถือเป็นประเพณีสำคัญในการทำบุญประจำเดือนห้าของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประเพณีทำบุญในแต่ละเดือน รวม 12 เดือน ที่เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งมีพันธกิจหลักนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังได้ยึดถือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Facebook comment