Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561”

ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม เพื่อจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ระดับชำนานงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 5 ปี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรให้มีคุณภาพนั้น กองบริหารงานบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ เทคนิคในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งได้ฝึกการปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลงาน เพื่อประกอบการยื่นเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินการและผลิตบัณฑิต ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสืบไป

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติ

Facebook comment